Säännöt

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Lintulan Luostarin Ystävät ja sen kotipaikka on Lintulan Pyhän Kolminaisuuden
luostarissa Heinäveden kunnassa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Lintulan luostaria Heinäveden Palokissa
luostarin sisariston suostumuksella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhlia, arpajaisia ja
keräyksiä asianomaisella luvalla, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt, jotka
hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat yhdistyksen tarkoitusperiin ja sääntöihin sekä suorittamaan
yhdistykselle vuosijäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenyys alkaa sen
vuoden alusta, jolloin jäseneksi kirjaaminen tapahtuu. Jäsenmaksut on suoritettava hallituksen
määräämänä aikana. Jos jäsen ei ennen vuoden loppua irtisanoudu jäsenyydestä, katsotaan hänen
kuuluvan yhdistykseen seuraavan vuoden. Jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, on
hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Yhdistyksen jäsenen, joka jättää
jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamista tai jota kohtaan yhdistys muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan.

4 §

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja
sekä kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja muut jäsenet
kolmivuotiskaudeksi. Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja yksi varajäsen. Sama henkilö voidaan
valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Jos
hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan vuosikokouksessa hänen tilalleen uusi
jäsen siksi ajaksi, joksi eroava oli hallitukseen valittu.

5 §

Hallitus valitsee joka toimivuotensa alussa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai
hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan ja sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä on
läsnä. Äänten mennessä henkilövaalissa tasan ratkaisee arpa, muutoin puheenjohtajan ääni. Kaikissa
hallituksen kokouksissa on laadittava pöytäkirja, joka seuraavassa kokouksessa on tarkastettava.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Päättyneen vuoden tilit sekä tilinpäätös on esitettävä helmikuun
loppuun mennessä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi, jonka on palautettava ne lausuntoineen
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §

Yhdistys pitää vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiä kokouksia milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on annettava joko lehti-ilmoituksella
tai yhdistyksen omilla sivuilla internetissä vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Esitetään hallituksen vuosikertomus. 2) Esitetään
päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä. 3) Vahvistetaan toimintasuunnitelma. 4) Vahvistetaan talousarvio. 5)
Päätetään jäsenmaksun suuruus. 6) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 7)
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali. 8) Valitaan tarpeelliseksi katsottavat jaostot. 9)
Käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. Henkilövaalit toimitetaan suljettuna
lippuäänestyksenä.
10 §

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä henkilövaalissa tasan ratkaisee
arpa, muuten puheenjohtajan ääni.

11 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö yhdistyksen
vuosikokouksessa annetuista äänistä.

12 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Lintulan Pyhän
Kolminaisuuden luostarille.

13 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toinen on
vuosikokous. Kokoukset pidetään vähintään kuukauden välein, ja yhdistys puretaan, jos purkamista
kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosa (3/4) läsnäolevista jäsenistä.

14 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 30.08.2019 14:37