Säännöt

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Lintulan Luostarin Ystävät ja sen kotipaikka on Lintulan Pyhän Kolminaisuuden naisluostarissa Heinäveden kunnassa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Lintulan luostaria Heinäveden Palokissa luostarin sisariston ja Ortodoksisen Kirkollishallituksen suostumuksella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee juhlia, arpajaisia ja keräyksiä asianomaisella luvalla, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt, jotka johtokunta hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat suorittamaan yhdistykselle joko kertakaikkisen tai vuosijäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenyys lasketaan sen vuoden alusta, jolloin jäseneksi kirjoittaminen tapahtuu ja on jäsenmaksut suoritettava johtokunnan määräämissä erissä ja aikoina. Jos jäsen ei ennen vuoden loppua irtisanoudu jäsenyydestä, katsotaan hänen kuuluvan yhdistykseen seuraavan vuoden entisellä jäsenmaksulla. Jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, on johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

4 §

Yhdistyksen hallituksen muodostaa johtokunta, joka hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja asioita niiden sääntöjen sekä niiden määräysten ja päätösten mukaisesti, joita yhdistys johtokunnalle asettaa, ottaa tarpeelliset virkailijat ja sopii heidän palkoistaan.

5 §

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä, jotka valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudesta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja yksi varajäsen, kahdella ensi kerralla arvalla ja sen jälkeen vuoronsa mukaan. Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos johtokunnan jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen siksi ajaksi, joksi eroava oli johtokuntaan valittu.

6 §

Johtokunta valitsee joka toimivuotensa alussa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta taloudenhoitajan ja sihteerin. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on se päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme johtokunnan jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muutoin puheenjohtajan ääni. Kaikissa johtokunnan kokouksissa on laadittava pöytäkirja, joka seuraavassa kokouksessa on tarkastettava.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on päättyneen tilivuoden tilit sekä tilinpäätös esitettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajien tarkastettavaksi, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §

Yhdistys pitää vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiä kokouksia milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on annettava joko kirjallisesti tai lehti-ilmoituksella Aamun Koitossa tai muissa ortodoksilehdissä vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Esitetään johtokunnan vuosikertomus. 2) Esitetään päättyneen tilivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. 3) Vahvistetaan toimintasuunnitelma. 4) Vahvistetaan talousarvio. 5) Päätetään jäsenmaksun suuruus. 6) Puheenjohtajan vaali. 7) Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 8) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali. 9) Valitaan tarpeelliseksi katsottavat jaostot. 10) Käsitellään johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. Vaalit toimitettava suljetuin lipuin, jos joku saapuvilla olevista sitä vaatii.

11 §

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten puheenjohtajan ääni.

12 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö yhdistyksen vuosikokouksessa annetuista äänistä.

13 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Lintulan luostarille.

14 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajalla, ja yhdistys puretaan, jos purkamista kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosa (3/4) läsnäolevista jäsenistä.

15 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.